Algemene voorwaarden

Versie 31/03/2023

Download onze algemene voorwaarden als PDF.

Artikel 1: Definities

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Sturdy Digital;
  2. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Opdrachtgever te ontwikkelen werken (waaronder begrepen maar niet beperkt tot (de bron- en objectcodes van) programmatuur en websites en de daarop geplaatste content – niet afkomstig van Opdrachtgever – zoals look&feel, teksten, foto’s, filmmateriaal) en andere producten, waaronder mede doch niet uitsluitend auteursrechten;
  3. Sturdy Digital: Sturdy Digital B.V., gevestigd te (1165 MP) Halfweg, aan de Suikersilo-West 13, KvK-nummer: 88429156, alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen;
  4. Offerte: een schriftelijke aanbieding waarin Sturdy Digital de door haar voor Opdrachtgever te verrichten diensten specificeert;
  5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens (wettelijke) vertegenwoordiger of als zodanig bevoegde of optredende derde, die aan Sturdy Digital een opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar sluit;
  6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sturdy Digital en Opdrachtgever tot het verrichten van diensten dan wel enige Overeenkomst van andere aard tussen Sturdy Digital en Opdrachtgever;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sturdy Digital gedane Offertes en door Sturdy Digital met Opdrachtgever te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op wijziging en aanvullingen in de Overeenkomst met Opdrachtgever en op iedere vervolgopdracht van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

2.2    Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts van toepassing voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3    Bij strijdigheid tussen het in de Overeenkomst bepaalde en een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldt tussen partijen het bepaalde in de Overeenkomst.

2.4    Sturdy Digital wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

2.5    Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Partijen treden in onderling overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling. De overige bepalingen blijven onverminderd van toepassing.

2.6    Sturdy Digital is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2.7    De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is de originele tekst en zal gelden boven eventuele vertalingen.

Artikel 3: Totstandkoming en reikwijdte van de overeenkomst

3.1     Alle offertes van Sturdy Digital zijn vrijblijvend en binden haar op zichzelf niet, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur wordt vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2    Offertes vervallen in elk geval tien werkdagen na de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Sturdy Digital kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat dezen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3    Een Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat Opdrachtgever de Offerte heeft geaccepteerd of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst. In dit laatste geval worden de door Sturdy Digital uit te voeren werkzaamheden en te leveren diensten geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet ondertekende Offerte met toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

3.4    Wijzigingen in de opdracht, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, dienen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Sturdy Digital te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen door Opdrachtgever mondeling doorgegeven, dan is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.5    De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Sturdy Digital. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van Opdrachtgever. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Sturdy Digital buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

3.6    Aanvullingen en/of wijzigingen op enige bepaling in een Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Sturdy Digital zijn bevestigd. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de Sturdy Digital Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.7    Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

Artikel 4: Betaling

4.1     Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2    Sturdy Digital is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Offerte is gedaan met Opdrachtgever te verrekenen. Sturdy Digital is voorts gerechtigd haar prijzen aan te passen door indexering. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2015=100 (DPI).

4.3    Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.

4.4    Sturdy Digital draagt zorg voor facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer kosten voor hosting en domeinregistraties betreffen. Deze moeten door Opdrachtgever aan Sturdy Digital zijn voldaan vóór het tijdstip, waarop Sturdy Digital tot betaling van deze kosten is verplicht.

4.5    Indien Opdrachtgever niet binnen de afgesproken betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting jegens Sturdy Digital voldoet, wordt Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. In dat geval is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Sturdy Digital vanaf de vervaldag een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening.

4.6    In aanvulling op de wettelijke handelsrente is Sturdy Digital gerechtigd tot volledige schadevergoeding op basis van de wet. Alsdan is Opdrachtgever verschuldigd alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.

4.7    Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,- per vordering bedragen.

4.8    Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Sturdy Digital nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Sturdy Digital is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

4.9    Sturdy Digital is in alle gevallen steeds gerechtigd een vordering op Opdrachtgever te verrekenen/compenseren met vorderingen van Opdrachtgever op Sturdy Digital.

4.10   Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige verrekening, korting of schuldvergelijking toe te passen, tenzij Sturdy Digital hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de Sturdy Digital redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Sturdy Digital gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. Sturdy Digital is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is mede namens Opdrachtgever gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de derde te aanvaarden.

Artikel 6: Levering en acceptatie

6.1     Sturdy Digital zal zich inspannen overeengekomen levertermijnen zo goed mogelijk na te komen. Opgegeven en/of overeengekomen levertermijnen gelden echter als richtlijn en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

6.2    Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade, weigering van de te leveren diensten, algehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, dan wel opschorting van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Sturdy Digital of haar direct leidinggevenden of de duur van de overschrijding onredelijk lang is

6.3    Levering van een door Sturdy Digital te ontwikkelen website zal plaatsvinden op een door Sturdy Digital te bepalen informatiedrager en in een door haar te bepalen vorm. Voor aflevering wordt een testversie van de website op de server van Sturdy Digital geplaatst, zodat Opdrachtgever online de ontwikkeling van de website kan volgen. Sturdy Digital zal zorgdragen voor adequate beveiliging van haar server en de conceptversie van de website om onbevoegde toegang tot de website te voorkomen.

6.4    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats door de website op het hostingaccount en onder de domeinnaam van Opdrachtgever te installeren.

6.5    Opdrachtgever aanvaardt de website in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de garanties als opgenomen in artikel 11.

6.6    In een opdracht tot het ontwikkelen van een website is niet inbegrepen het onderhoud en/of beheer van de website en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website. Sturdy Digital kan verlangen dat voor onderhouds- en beheerdiensten een separate schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan. De inhoud en omvang van deze dienstverlening zal daarbij tevens worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de verplichting van leverancier beperkt is tot zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking van de website binnen redelijke termijn te herstellen. 

6.7 Indien overeengekomen verricht Sturdy Digital onderhoud met betrekking tot in de overeenkomst bepaalde programmatuur ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar data en programmatuur. Opdrachtgever zal alle door Sturdy Digital verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen. Indien Sturdy Digital het onderhoud online uitvoert, zal Opdrachtgever tijdig zorgen voor een deugdelijke en voldoende beveiligde infrastructuur en netwerkfaciliteiten. Werkzaamheden inzake storingen die het gevolg zijn van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur en/of programmatuur of van buiten komende oorzaken, behoren niet tot de verplichtingen van Sturdy Digital op grond van de onderhoudsovereenkomst.

6.8 Indien overeengekomen verricht Sturdy Digital hostingdiensten ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar data en programmatuur. Sturdy Digital kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Dit onderhoud zal niet langer dan noodzakelijk duren en naar eigen inzicht door Sturdy Digital worden uitgevoerd. Ter voorkoming van aansprakelijkheid jegens derden is Sturdy Digital steeds bevoegd de nodige maatregelen te nemen in verband met een handelen of nalaten aan de zijde van Opdrachtgever. In voorkomend geval zal Opdrachtgever op eerste schriftelijk verzoek van Sturdy Digital data en/of informatie per omgaande van de systemen van Sturdy Digital verwijderen, bij gebreke waarvan Sturdy Digital bevoegd is dit zelf te doen waarbij Sturdy Digital tevens de overeenkomst met Opdrachtgever per direct mag opzeggen.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Sturdy Digital rechthebbende ten aanzien van het Intellectuele Eigendom.

7.2    De intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Sturdy Digital ter beschikking stelt, blijven berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan Sturdy Digital ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Sturdy Digital het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Sturdy Digital ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Sturdy Digital volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Sturdy Digital eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

7.3    Intellectuele Eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sturdy Digital eindigt, voor zover zij aan Sturdy Digital toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten – Opdrachtgever aan Sturdy Digital verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Sturdy Digital voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

7.4    In geval een derde stelt dat het gebruik van de werken als bedoeld in artikel 7.1 in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde, zal Opdrachtgever Sturdy Digital hiervan onverwijld in kennis stellen. Sturdy Digital zal een zodanige aanspraak zelfstandig en voor haar rekening en risico ter hand nemen. Opdrachtgever zal Sturdy Digital daarbij naar beste vermogen bijstaan.

7.5    Sturdy Digital is gerechtigd tot naamsvermelding op het in opdracht vervaardigde en/of het in opdracht vervaardigde te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie, producten en diensten.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

8.1     Indien Opdrachtgever is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, dient zij haar verplichtingen alsnog binnen één week na te komen, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.

8.2    Indien Opdrachtgever niet binnen één week aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Sturdy Digital voor wat betreft enig recht op betaling gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

8.3    Sturdy Digital heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

8.4    Onverminderd alle rechten en vorderingen kan Sturdy Digital, zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien zich een van de volgende gevallen voordoet:

  1. Opdrachtgever is opgehouden te bestaan of ontbonden;
  2. Opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard of aan haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, Opdrachtgever is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of Opdrachtgever heeft door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verloren, een en ader ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  3. Een faillissement van of surseance van betaling voor Opdrachtgever is aangevraagd;
  4. Opdrachtgever is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, de verplichting niet alsnog binnen één week nagekomen. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever zal de ontbinding van de Overeenkomst voor rekening en risico van Opdrachtgever blijven. Opdrachtgever vrijwaart Sturdy Digital voor claims van derden als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst;

8.5     Opschorting of beëindiging (al dan niet door opzegging of ontbinding) van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van enige (betalings)verplichting tegenover Sturdy Digital, mocht deze op dat moment bestaan. Opdrachtgever is onder geen beding bevoegd over te gaan tot aftrek, korting of verrekening.

Daarenboven is Sturdy Digital alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade (waaronder het door Sturdy Digital gederfde inkomen), kosten en rente.

8.6    Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Opdrachtgever al hetgeen Sturdy Digital in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld.

8.7    Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1     Sturdy Digital zal zich te allen tijde inspannen om binnen het kader van de opdracht een eindproduct te leveren dat zoveel mogelijk rekening houdt met de van tevoren kenbaar gemaakte wensen en eisen van opdrachtgever. Het niet voldoen aan de verwachting van de opdrachtgever ten aanzien van het creatieve concept, dan wel de (technische) uitvoering daarvan, is echter geen reden tot het kosteloos herzien van (een deel van) het product of het opnieuw uitvoeren van de activiteiten.

9.2    Sturdy Digital is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Sturdy Digital, in welk geval Sturdy Digital uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade.

9.3    Sturdy Digital is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige tekortkoming of onrechtmatige daad van door Sturdy Digital ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sturdy Digital, in welk geval Sturdy Digital uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade.

9.4    Sturdy Digital is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Sturdy Digital is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.

9.5    Opdrachtgever is steeds zelf verantwoordelijk voor haar mailbestand en de vereiste toestemming van geadresseerde(n)voor het toezenden van commerciële emailberichten (opt-in). Sturdy Digital is nimmer aansprakelijk voor het ontbreken van een dergelijke toestemming. Opdrachtgever vrijwaart Sturdy Digital tegen alle aanspraken van derden, de door Sturdy Digital in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met het zonder toestemming van geadresseerde toezenden van commerciële emailberichten door of namens Opdrachtgever.

9.6    Indien Sturdy Digital aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is zij slechts aansprakelijk tot een bedrag ter hoogte van 50 procent van hetgeen door Sturdy Digital is gefactureerd voor de betreffende werkzaamheden. Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan is de aansprakelijkheid van Sturdy Digital beperkt tot een bedrag van 50% van het totaal van de facturen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar.

9.7    Iedere aansprakelijkheid van Sturdy Digital voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, omzetderving en winstderving, is uitgesloten.

9.8    Opdrachtgever vrijwaart Sturdy Digital tegen alle aanspraken van derden, de door Sturdy Digital in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Sturdy Digital ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 10: Overmacht

10.1   In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internetverbinding, de telecom- of infrastructuren, hacks, netwerkaanval, DOS of DDOS aanvallen, stroomstoringen, oorlog, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, brand, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd indien de situatie van overmacht langer dan 10 dagen heeft geduurd, alles zonder enige schadevergoedingsverplichting.

Artikel 11: Reclames

11.1    Ter zake van zichtbare gebreken moet Opdrachtgever terstond nadat de Sturdy Digital de door hem verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na de levering van product, schriftelijk reclameren.

11.2   Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

11.3    Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de Sturdy Digital worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

11.4    Indien en voor zover de reclame door Sturdy Digital gegrond wordt bevonden, is Sturdy Digital uitsluitend verplicht naar keuze van Sturdy Digital het/de gebrek(en) te herstellen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

11.5    Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in- een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

11.6   Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Sturdy Digital beslissend.

Artikel 12: Zorgplicht, garanties en geheimhouding

12.1   Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Sturdy Digital tijdig beschikt over alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens en deze op de overeengekomen wijze verstrekken.

12.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever garandeert dat deze niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig is. Opdrachtgever vrijwaart Sturdy Digital volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake en in verband daarmee gemaakt kosten.

12.3   Sturdy Digital zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. De werkzaamheden van Sturdy Digital worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te maken keuzes, zal Sturdy Digital deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van Opdrachtgever.

12.4   Sturdy Digital staat er niet voor in dat een door haar te ontwikkelen website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers, eventuele andere programmatuur en apparatuur.

12.5   Sturdy Digital garandeert niet dat een door haar te ontwikkelen website zonder onderbreking fouten of andere gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat dergelijke fouten en gebreken het gevolg kunnen zijn van derden.

12.6  Sturdy Digital zal binnen een redelijke termijn aan haar toerekenbare fouten in een door haar ontwikkelde website herstellen indien deze binnen 3 maanden na aflevering dan wel acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij haar zijn gemeld door Opdrachtgever. Onder fouten wordt verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.

12.7   Sturdy Digital is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

12.8   Sturdy Digital is nimmer verplicht tot herstel van fouten of gebreken na afloop van de in artikel 12.6 bedoelde garantieperiode, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

12.9  Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van de relatie. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, alsmede aan door hen ingeschakelde derden, al dan niet ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13: Duur van de overeenkomst

13.1    Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit, geldt de opdracht van Opdrachtgever aan Sturdy Digital voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

13.2 De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met een maximum van 1 jaar, tenzij Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijke opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 14: Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1    Opdrachtgever en Sturdy Digital zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1    Op alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2   Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij Sturdy Digital ervoor kiest de zaak aan een andere bevoegde instantie voor te leggen.